OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA SPZOZ W ZELOWIE

  

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie

 działając na podstawie art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018r., poz.160 z późniejszymi zmianami)

 OGŁASZA KONKURS OFERT

NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA SPZOZ W ZELOWIE.

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

 Zakres zamawianych świadczeń oraz szczegółowe wymogi dla Oferentów określone są

w "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert", które można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego - www.spzozzelow.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 30) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie przy ul. Żeromskiego 21 od poniedziałku

do piątku w godz. 8:00 do 15:00 w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą i adresem oferenta oraz napisem:

"Oferta na wykonywanie badań laboratoryjnych dla SPZOZ w Zelowie"

do dnia 18 października 2021 r. do godz. 15:00.

Otwarcie nastąpi w dniu 21 października 2021 r. o godz. 11.00 w sekretariacie SPZOZ w Zelowie pok. 30, I piętro.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej SPZOZ

w Zelowie i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

SPZOZ w Zelowie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Zalączniki:

 1. Treść ogłoszenia: plik do pobrania

2. SWKO 2021: plik do pobrania

3. Załącznik nr 1 do SWKO - formularz ofertowy: plik do pobrania

4. Załącznik nr 2 do SWKO - formularz cenowy ( pakiet POZ ): plik do pobrania

5. Załącznik nr 3 do SWKO - formularz cenowy ( pakiet AOS ): plik do pobrania

6. Załącznik nr 4 do SWKO - wzór umowy: plik do pobrania