Zelowskie Centrum Medyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie

 

Cel działania

 

Celem działania Zakładu jest zapewnienie ludności zamieszkałej na terenie Gminy Zelów opieki zdrowotnej z uwzględnieniem praw pacjenta określonych w karcie pacjenta.

 

Status prawny

 

Status prawny lub forma prawna: jednostka organizacyjna Gminy Zelów
Nazwa organu tworzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała Nr XXXV/360/2001 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 16 sierpnia 2001 r.w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie i powołania Rady Społecznej przy tym zakładzie
Przedmiot działania i kompetencje: cele Zakładu: Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej ludności zamieszkałej na terenie działania.Świadczenie usług w zakresie opieki specjalistycznej. Świadczenie usług profilaktyczno-leczniczych na rzecz pacjentów. Dokształcanie pracowników wykonujących zawody medyczne. Zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, którymi są w szczególności: badanie i porada lekarska i leczenie, rehabilitacja lecznicza, opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem, opieka nad zdrowym dzieckiem (w tym higiena szkolna), szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze, badania diagnostyczno-laboratoryjne i obrazowe, orzekanie o stanie zdrowia, działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi, świadczenia profilaktyczno-lecznicze w środowisku nauczania i wychowania, świadczenia pielęgniarskie
Informacje o użytkownikach: mieszkańcy Gminy Zelów
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: SPZOZ w Zelowie gospodaruje samodzielnie przekazanym mieniem komunalnym Gminy Zelów na zasadach nieodpłatnego użytkowania. Podstawą gospodarki finansowej SPZOZ jest plan finansowy.
Informacje dodatkowe o działalności: Zakład posiada filie: Przychodnia w Wygiełzowie - Wygiełzów 29.
Struktura własnościowa: własność samorządowa